Share |

Οι αντιπεριφερειάρχες θα εφαρμόσουν μέτρα ενίσχυσης για λαχανικά

Έκτακτα μέτρα στήριξης για ορισμένα λαχανικά λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από το βακτήριο Escherichia coli

Έκτακτα μέτρα, συνολικού προϋπολογισμού 210 εκ. €, θα εφαρμοσθούν για ορισμένα λαχανικά (αγγούρια, τομάτες, κολοκύθια, πιπεριές, μαρούλια και αντίδια), με βάση κανονισμό που δημοσιεύτηκε χθες. Σκοπός των μέτρων είναι η αντιστάθμιση των παραγωγών για ζημιές που έχουν υποστεί λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από το βακτήριο Escherichia coli.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης υπέγραψε άμεσα σχετική εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές Ενότητες που θα αναλάβουν την εφαρμογή των μέτρων.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός, «τα μέτρα όπως διαμορφώθηκαν μετά από αιτήματα της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών, αντισταθμίζουν απώλειες των παραγωγών, που αντιμετωπίζουν μια κρίση για την οποία δεν είναι υπεύθυνοι. Οφείλει μάλιστα η Επιτροπή να προχωρήσει και σε συμπληρωματικές δράσεις για την αποκατάσταση της φήμης των οπωροκηπευτικών αλλά και την πρόληψη τέτοιων κρίσεων, που απειλούν τη δημόσια υγεία, τη βιωσιμότητα των παραγωγικών κλάδων και τις οικονομίες των κρατών μελών».

Ειδικότερα, θα δοθούν ενισχύσεις σε Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) και μεμονωμένους παραγωγούς που εφαρμόζουν:

· Απόσυρση από την αγορά, με προορισμό την καταστροφή, τη δωρεάν διανομή ή τη χρήση στη διατροφή των ζώων

· Πρώιμη συγκομιδή

· Μη συγκομιδή.

Οι Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) υλοποιούν τα μέτρα είτε μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα είτε εκτός των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι μεμονωμένοι παραγωγοί εξυπηρετούνται μέσω των Ο.Π. ή μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η ενίσχυση καλύπτει μέτρα που εφαρμόζονται για το διάστημα από 26/05/2011 έως και 30/06/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι αύριο, 21 Ιουνίου να υποβάλουν αιτήματα για τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην περίοδο από 26/05/2011 έως και 21/06/2011.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

                                          Αναρτητέα στο διαδίκτυο             

                                                                         ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αθήνα,  20 Ιουνίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. πρωτ.: 156960

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                           

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ

TMHMA B’

Ταχ. Δ/νση:     Αχαρνών 2                                           ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.

Ταχ. Κωδ:       10176

Πληροφορίες: Ε. Μπουσίου

                       Α. Μακρή

Fax.                 5246258

Τηλέφωνο:      210 2124208,9

Email:              ax2u195@minagric.gr

                        ax2u210@minagric.gr

 

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

                       

 

ΘΕΜΑ: «Προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης του τομέα φρούτων και λαχανικών»

 

 

1.  ΓΕΝΙΚΑ

Με τον Καν(ΕΕ) 585/2011 θεσπίζονται προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης του τομέα των φρούτων και λαχανικών, εξαιτίας της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από το βακτήριο Escherichiacoli. Από τα μέτρα αυτά μπορούν να επωφεληθούν Οργανώσεις Παραγωγών οπωροκηπευτικών ή/και μεμονωμένοι παραγωγοί που καλλιεργούν και εμπορεύονται αγγούρια, μαρούλια και αντίδια, τομάτες, πιπεριές και κολοκύθια, που προορίζονται για νωπή κατανάλωση, με σκοπό την ομαλοποίηση των γεωργικών αγορών.

 

2. ΣΚΟΠΟΣ

Η κατ’ εξαίρεση ενίσχυση θα χορηγηθεί σε:

 1. Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του τομέα των οπωροκηπευτικών και
 2. μεμονωμένους παραγωγούς οπωροκηπευτικών που δεν είναι μέλη  Οργανώσεων παραγωγών

για τη χρονική περίοδο από 26/05/2011 έως 30/06/2011και ειδικότερα για τα παρακάτω προϊόντα:

α) τομάτες με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0702 00 00

β) μαρούλια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0705 11 00 και 0705 19 00 και αντίδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0705 29 00

γ) αγγούρια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 05

δ) πιπεριές με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0709 60 10

ε) κολοκύθια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0709 90 70

 

 

 

3. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ανώτατο ύψος της ενωσιακής δαπάνης για όλα τα Κράτη- Μέλη ανέρχεται σε 210.000.000€. Εάν τα αιτήματα των Κρατών- Μελών για την ενωσιακή ενίσχυση υπερβούν τα 210.000.000€, θα χρησιμοποιηθεί συντελεστής κατανομής ( θα επιφέρει οριζόντια μείωση).

 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τα μέτρα που προβλέπονται είναι τα εξής:

 • Η απόσυρση οπωροκηπευτικών από την αγορά σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΚΥΑ 266355/11.02.09 (ΦΕΚ 64Β/09).

Τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται να:

α. Οδηγηθούν για βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 346712/6-10-97 του Υπουργείου Γεωργίας, όπως ισχύει.

β. Διατεθούν για τη διατροφή των ζώων (Σε ημερήσια βάση: Αιγοπρόβατα: 1 κιλό ανά ζώο,  Βοοειδή:  7 κιλά ανά ζώο, Εκτατικής μορφής εκμεταλλεύσεις χοίρων: 3 κιλά ανά ζώο )

γ. Διατεθούν ως δωρεάν διανομή (Σε ημερήσια βάση:1 κιλό ανά τελικό δικαιούχο- φυσικό πρόσωπο)

 • Η πρώιμη συγκομιδή σύμφωνα με το άρθρο 23 της ΚΥΑ 266355/11.02.09 (ΦΕΚ 64Β/09)
 • Η μη συγκομιδή σύμφωνα με το άρθρο 85 του Καν(ΕΚ) 1580/07 / το άρθρο 84 του Καν(ΕΚ) 543/11.

Το όριο του 5% που αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 2 του Καν(ΕΚ) 1580/07/ το άρθρο 79(2) του Καν(ΕΚ) 543/11 για τη δράση τηςαπόσυρσης δεν ισχύει. Ηδράση τηςπρώιμης συγκομιδής δύναται να καλύψει προϊόντα τα οποία πραγματικά έχουν συγκομιστεί άγουρα. Ηδράση τηςμη συγκομιδής δύναται να εφαρμοστεί σε καλλιεργούμενη έκταση από την οποία έχει ήδη ληφθεί ποσότητα προς εμπορία με την προϋπόθεση ότι αυτή η ποσότητα θα αφαιρεθεί από τον υπολογισμό της ενίσχυσης με βάση τα λογιστικά ή φορολογικά στοιχεία της Ο.Π/ μεμονωμένου παραγωγού. 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Οι Ο.Π. οι οποίες υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα, δύνανται να υλοποιήσουν τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης της παραγράφου 4, είτε μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα είτε εκτός αυτών.

Οι Ο.Π που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους.

Οι αιτήσεις τροποποίησης περιλαμβάνουν σχετικό έντυπο αίτησης με συνημμένο το νέο πίνακα του επιχειρησιακού προγράμματος.

Τα αιτήματα κοινοποιούνται άμεσα διαμέσου των αρμόδιων Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτική (Fax: 210 5246258 και email: ax2u195@minagric.grκαι ax2u210@minagric.gr), προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Στις επικείμενες τροποποιήσεις θα διατηρηθεί υποχρεωτικά δράση που αφορά στην προστασία περιβάλλοντος.

Η δαπάνη για τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης δύναται να υπερβεί το όριο του 1/3 των πραγματικών δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος.

Το ύψος δαπάνης του επιχειρησιακού προγράμματος του έτους 2011 (τροποποίηση εντός του έτους) δύναται  να αυξηθεί πέραν του ποσοστού 25%του ποσού που έχει αρχικά εγκριθεί. Η συνολική δαπάνη του επιχειρησιακού προγράμματος του 2011 ανέρχεται σε ποσοστό 8,7% της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής του έτους 2009 και αναλύεται σε 4,6% κοινοτική ενίσχυση και 4,1% χρηματικές εισφορές των μελών ή κεφάλαια της ίδιας της ΟΠ (το επιπλέον ποσοστό 0,5% της κοινοτικής ενίσχυσης χορηγείται εφόσον αποδεδειγμένα έχει χρησιμοποιηθεί για δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων).

Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση θα υπολογιστεί βάση των ποσών που προβλέπονται στα Υποδείγματα 1 και 2.

Οι Ο.Π. εφόσον το επιθυμούν δύνανται να υλοποιήσουν τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης εκτός επιχειρησιακών προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση θα υπολογιστεί βάση των ποσών που προβλέπονται στο Υπόδειγμα 2.

 • Οι Ο.Π. που δεν υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα εφόσον το επιθυμούν δύνανται να υλοποιήσουν τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση θα υπολογιστεί βάση των ποσών που προβλέπονται στο Υπόδειγμα 2. 
 • Οι μεμονωμένοι παραγωγοί (δεν είναι μέλη ΟΠ ή είναι μέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία) δύνανται να ενισχυθούν για τα μέτρα που αφορούν  την απόσυρση προϊόντων τους με προορισμούς τη βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση ή τη διάθεσή τους για τη διατροφή των ζώων και το μέτρο της μη συγκομιδής.

Όσον αφορά το μέτρο της μη συγκομιδής, απαιτείται στη συνέχεια η καταστροφή της καλλιέργειας σε κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 346712/6-10-97 του Υπουργείου Γεωργίας, σχετικά με «διαδικασίες για την βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση των αποσυρόμενων γεωργικών προϊόντων», όπως ισχύει.

Οι μεμονωμένοι παραγωγοί που θα υλοποιήσουν της δράση της απόσυρσης πρέπει να υπογράψουν συμφωνία με αναγνωρισμένη ΟΠ.

Σε Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας που δεν λειτουργούν ΟΠ οι οποίες δραστηριοποιούνται στα συγκεκριμένα προϊόντα, οι μεμονωμένοι παραγωγοί δύνανται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή διαμέσου των ΚΕΠ, στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και δεν υποχρεούνται να συνάψουν την παραπάνω συμφωνία με Ο.Π.

 • Οι Οργανώσεις Παραγωγών υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτιολογημένες αιτήσεις (καλλιεργούμενη έκταση, παραγωγή, είδος προϊόντος κ.α.) μεμονωμένων παραγωγών, προκειμένου αυτοί να προβούν σε απόσυρση των προϊόντων τους.
 •  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων αναλαμβάνουν την οργάνωση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έκτακτων μέτρων παρέμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 της ΚΥΑ 266355/11.02.09(ΦΕΚ 64Β/2009) και τα άρθρα 7,8,9 της ΥΑ  286886/22.04.09(ΦΕΚ  867 Β/2009) . Επισημαίνεται ότι, οι ως άνω υπηρεσίες μεριμνούν προκειμένου να εξευρεθούν οι χώροι παραλαβής των προϊόντων με ιδιαίτερη προσοχή για τους μεμονωμένους παραγωγούς, αλλά και της μετουσίωσης των προϊόντων στο σύνολό τους. 

 

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 • Η ενωσιακή στήριξη για τις ποσότητες των προϊόντων (αποσύρσεις, πρώιμη ή μη συγκομιδή)  στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, υπολογίζονται με βάση το Υπόδειγμα 1.
 • Η ενωσιακή συμπληρωματική ενίσχυση, για τις ποσότητες των προϊόντων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και για τις ποσότητες εκτός των επιχειρησιακών προγραμμάτων υπολογίζονται με βάση το μέγιστο ποσό της συμπληρωματικής ενωσιακής ενίσχυσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2.

 

7. ΕΛΕΓΧΟΙ

 • Οι έλεγχοι διενεργούνται σε ποσοστό 10% και σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 112 του Καν(ΕΚ) 1580/07 / Καν (ΕΚ) 543/2011 άρθρα 108 και 110.
 • Οι παραπάνω έλεγχοι, για τους μεμονωμένους παραγωγούς που θα αποζημιωθούν εκτός των ΟΠ, ανέρχονται σε ποσοστό 100%.
 • Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις επιτροπές ελέγχου, που ορίζονται στην ΚΥΑ αριθμ. 278226/07.06.10 (ΦΕΚ 812Β/2010) και στο άρθρο 7, παρ. 2 της ΥΑ 286886/22.04.09 (ΦΕΚ 867 Β/2009)

 

 

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • Καθημερινά μέχρι τις 10 π.μ., οι Ο.Π. και οι μεμονωμένοι παραγωγοί κοινοποιούν στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ, την πρόθεσή τους να υλοποιήσουν μέτρα παρέμβασης  και την ημερομηνία υλοποίησης τους, με βάση το Υπόδειγμα 7.
 • Κάθε Τρίτη και μέχρι τις 15.00 μ.μ., οι Αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eleni.radi@opekepe.grτα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τα Υποδείγματα 3 και 4.
 • Κάθε Τετάρτη πριν τις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή (AGRI-AID-FVEG@ec.europa.eu) όλες τις κοινοποιήσεις που έχει λάβει στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας σύμφωνα με τα Υποδείγματα 3 και 4. Επισημαίνεται ότι την Τετάρτη 22/06/2011 πρέπει να κοινοποιηθούν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση όλα τα μέτρα παρέμβασης που υλοποιήθηκαν από την 26/05/2011 έως την 21/6/2011.
 • Την 18η Ιουλίου 2011 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή (AGRI-AID-FVEG@ec.europa.eu),  τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τα Υποδείγματα 5 και 6 (συνολικές αποσυρθείσες ποσότητες, συνολική επιφάνεια πρώιμης ή μη συγκομιδής, συνολική ενωσιακή ενίσχυση).

Επισημαίνεται ότι η ενωσιακή ενίσχυση για τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης δεν θα χορηγηθεί σε περίπτωση που οι σχετικές κοινοποιήσεις δεν γίνουν σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

9. ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Μέχρι τις 11 Ιουλίου 2011 οι Ο.Π. αιτούνται τη συνολική ενωσιακή ενίσχυση, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται για τις μερικές πληρωμές των επιχειρησιακών προγραμμάτων (άρθρο 73 του Καν(ΕΚ) 1580/07 ή άρθρο 72 του Καν(ΕΚ) 543/11). Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εγκυκλίου, το όριο του 80% δεν ισχύει.
 • Η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους θα δοθούν μετά τον υπολογισμό το συντελεστή κατανομής.
 • Οι αιτήσεις ενίσχυσης συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πληρωμής και τις βεβαιώσεις ελέγχου όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 της Υ.Α. 286886/22-4-09 (ΦΕΚ 867 Β /2009). Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ορισθούν  λεπτομέρειες για την αποστολή των αιτημάτων πληρωμής και την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

 

 

 

 

                                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

                                                                        Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ (έχουν οριστεί εθνικά)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ΕΥΡΩ/ 100ΚΙΛΑ)

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

15,33

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

13,3

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

11,3

ΜΑΡΟΥΛΙΑ-ΑΝΤΙΔΙΑ

6

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ ΚΑΝ(ΕΚ) 1580/2007 ΑΡΘΡΟ 80 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ΕΥΡΩ/ 100ΚΙΛΑ)

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

7,25

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΠΡΩΪΜΗ Ή ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (έχουν οριστεί εθνικά για τις ανάγκες της παρούσας)

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ΕΥΡΩ/εκτάριο)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

11.000

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

5.400

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

3.050

ΜΑΡΟΥΛΙΑ - ΑΝΤΙΔΙΑ

300

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

6.525

 

 

 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ΕΥΡΩ/ 100ΚΙΛΑ)

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

33,2

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

24,0

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

44,4

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

29,6

ΜΑΡΟΥΛΙΑ-ΑΝΤΙΔΙΑ

38,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΠΡΩΪΜΗ Ή ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (έχουν οριστεί εθνικά για τις ανάγκες της παρούσας)

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ΕΥΡΩ/εκτάριο)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

17.280

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

17.982

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

7.992

ΜΑΡΟΥΛΙΑ - ΑΝΤΙΔΙΑ

1.750

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

29.880

 

 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ*:

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΗ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ €

ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΤΌΝΟΥΣ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ € (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

 ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ  €  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ €

ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΤΌΝΟΥΣ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ € (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

ΑΓΓΟΥΡΙ

 

 

 

 

 

 

 

ΝΤΟΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΟΥΛΙ-ΑΝΤΙΔΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Για κάθε εβδομάδα συμπληρώνεται ένα φύλλο(συμπεριλαμβάνονται μηδενικές κοινοποιήσεις για εβδομάδες που δεν έγιναν αποσύρσεις στην περίπτωση που το Κ-Μ έχει κάνει προηγούμενη κοινοποίηση)

** Μόνο η Ενωσιακή συμμετοχή λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό π.χ. ντομάτες 3,625€/100κιλά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανώτατα ποσά στήριξης ορισμένα από το Κ-Μ σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ)1580/07 άρθρο 80(1) / Καν(ΕΚ)543/2011 άρθρο 79(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€/100κιλά)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ο.Π.(€/100κιλά)

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

 

ΑΓΓΟΥΡΙ

7,665

7,665

 

 

 

 

 

ΜΑΡΟΥΛΙ-ΑΝΤΙΔΙΑ

3

3

 

 

 

 

 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

6,65

6,65

 

 

 

 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

5,65

5,65

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΗ Ή ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ*:

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΗ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ €

 

 

ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια)**

 ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ  € (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)***

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ € (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ €

ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια)**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ € (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

 

 

ΑΓΓΟΥΡΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΤΟΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΟΥΛΙ-ΑΝΤΙΔΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Για κάθε εβδομάδα συμπληρώνεται ένα φύλλο(συμπεριλαμβάνονται μηδενικές κοινοποιήσεις για εβδομάδες που δεν έγιναν αποσύρσεις στην περίπτωση που το Κ-Μ έχει κάνει προηγούμενη κοινοποίηση)

 

 

** Όπου έχει ήδη συγκομιστεί εμπορική παραγωγή, οι αριθμοί που θα συμπληρωθούν είναι εκτίμηση της αντίστοιχης επιφάνειας με παραγωγή.

 

 

***Μόνο η Ενωσιακή συμμετοχή λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 

 

Ανώτατα ποσά στήριξης ορισμένα από το Κ-Μ σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ)1580/07 άρθρο 86(4) / Καν(ΕΚ)543/2011 άρθρο 85(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€/εκτάριο)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ο.Π.(€/εκτάριο)

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€/εκτάριο)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ο.Π.(€/εκτάριο)

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

 

ΤΟΜΑΤΕΣ

-

-

3.262,50

3.262,50

 

 

 

 

 

ΑΓΓΟΥΡΙ

-

-

5.500,00

5.500,00

 

 

 

 

 

ΜΑΡΟΥΛΙ-ΑΝΤΙΔΙΑ

-

-

150,00

150,00

 

 

 

 

 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

-

-

2.700,00

2.700,00

 

 

 

 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

-

-

1.525,00

1.525,00

 

 

 

 

                                 
 

 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΗ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ €

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΤΌΝΟΥΣ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ € (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

 ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ  €  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)*

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ €

ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΤΌΝΟΥΣ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ € (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

ΑΓΓΟΥΡΙ

 

 

 

 

 

 

 

ΝΤΟΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΟΥΛΙ-ΑΝΤΙΔΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Μόνο η Ενωσιακή συμμετοχή λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό π.χ. ντομάτες 3,625€/100κιλά

 

 

 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΗ Ή ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΗ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ €

ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια)*

 ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ  € (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ € (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ €

ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια)*

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ € (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

ΑΓΓΟΥΡΙ

 

 

 

 

 

 

 

ΝΤΟΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΟΥΛΙ-ΑΝΤΙΔΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Όπου έχει ήδη συγκομιστεί εμπορική παραγωγή, οι αριθμοί που θα συμπληρωθούν είναι εκτίμηση της αντίστοιχης επιφάνειας με παραγωγή

**Μόνο η Ενωσιακή συμμετοχή λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

 

Ο.Π./ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ:

 

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (Τόνοι)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ* (Τόνοι)

ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΗ Ή ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (εκτάρια)**

 
 

ΑΓΓΟΥΡΙ

 

 

 

 

ΝΤΟΜΑΤΑ

 

 

 

 

ΜΑΡΟΥΛΙ-ΑΝΤΙΔΙΑ

 

 

 

 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

 

 

 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Ο.Π.

Ο ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

* Στην περίπτωση της δωρεάν διανομής περιλαμβάνει και τη δαπάνη για τα έξοδα μεταφοράς διαλογής και συσκευασίας(Καν(ΕΚ) 1580/2007 άρθρα 82 και 83 και Παράρτημα XI/ Καν(ΕΚ) 543/2011άρθρα 81 και 82 και Παράρτημα XII

 

** Όπου έχει ήδη συγκομιστεί εμπορική παραγωγή, οι αριθμοί που θα συμπληρωθούν είναι εκτίμηση της αντίστοιχης επιφάνειας με παραγωγή

 

 

 

 

 

 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Περιφέρειες Χώρας

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Έδρες τους

 

 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΟΠΕΚΕΠΕ, Έδρες τους

 

 1. ΟΠΕΚΕΠΕ, Δομοκού 5, 10445, ΑΘΗΝΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Υφυπουργού
 3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
 4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής
 5. Γραφείο Προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ
 6. Γραφείο Αντιπροέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ

  

 

 

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)