Share |

Διασώζεται η αποκατάσταση δασών Πάρνωνα και διατήρησης Ταυγέτου (ΕΟΧ) που κινδύνευε να χάσει την χρηματοδότηση

Η Αντιπεριφερειάρχης κα Νικολάκου επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου να σωθεί το έργο

Ξεκινούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργο του ΕΟΧ, προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ που κινδύνευε να χάσει την χρηματοδότηση του λόγω αδυναμίας υλοποίηση του.

Σύμφωνα με τη διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, καθίσταται πλέον η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το θέμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και την προηγούμενη εβδομάδα σε σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου έγινε ενημέρωση πάνω στα προβλήματα, τις εκκρεμότητες και την εξέλιξη του έργου.

Μέρος του προγράμματος έχει ήδη υλοποιηθεί και αφορά αναδασώσεις, χωρίς όμως να έχουν καταβληθεί τα σχετικά κονδύλια. Σε περίπτωση που σταματήσει η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, λόγω χρηματοδότησης, κινδυνεύουν και τα υπόλοιπα 29 έργα του προγράμματος αυτού.

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα Νικολάκου επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου να σωθεί το έργο αυτό και να υλοποιηθεί σωστά, αποτελεσματικά και γρήγορα. Αποφασίστηκε να οριστεί τάχιστα νέα επιτροπή παρακολούθησης του έργου με συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και η τροποποίηση της προγραμματικής συμφωνίας όπου καθίσταται σαφές ότι φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τεχνικής φύσεως θέματα που αφορούν την καίρια αντιμετώπιση ζητημάτων με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του έργου, ενώ το Υπουργείο δεσμεύτηκε για την άμεση αποπληρωμή των εκτελεσθέντων έργων. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίστηκε η συνέχιση και υλοποίηση και των υπόλοιπων 29 έργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό και παρέχεται η δυνατότητα δυναμικής εκκίνησης του νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ. Δόθηκε τέλος παράταση ενός χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, το οποίο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου του 2011.

 

Το έργο

Ο ορεινός χώρος της Λακωνικής πεδιάδας που διατρέχεται από τον ποταμό Ευρώτα κυριαρχείται από τα όρη Πάρνωνας και Ταΰγετος, τα οποία φιλοξενούν δασικά οικοσυστήματα με πολλά είδη να έχουν εδώ τα νοτιότερα όρια εξάπλωσής τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η διατήρηση και η αειφορική διαχείριση των οικοσυστημάτων τους, εκτός από τις προφανείς ωφέλειες για τη βιοποικιλότητα, μπορεί να συμβάλει στην προστασία των εδαφικών πόρων και στην αύξηση της ποσότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των νερών.

 

Η επίτευξη της αειφορικής διαχείρισης προϋποθέτει την εφαρμογή ενιαίων αρχών διαχείρισης οι οποίες βασίζονται στην άρτια γνώση των οικολογικών τους γνωρισμάτων. Για τον Πάρνωνα τα θέματα αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί μέσω της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, του υπό εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης και της αναμενόμενης κήρυξης της περιοχής σε Περιοχή Οικοανάπτυξης σύμφωνα με τον Ν. 1650/86. Αντίθετα, στον Ταΰγετο απουσιάζει μια ολοκληρωμένη καταγραφή των οικολογικών του γνωρισμάτων, ενώ κατευθύνσεις για την αειφορική του διαχείριση υπάρχουν μόνο για τα τμήματα για τα οποία έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή διαχειριστική μελέτη σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, τα δασικά οικοσυστήματα και στα δυο όρη δέχθηκαν ήδη ένα σοβαρό πλήγμα από τις δασικές πυρκαγιές του 2007, όταν κάηκαν 113.000 στρέμματα στον Ταΰγετο και 110.000 στρέμματα στον Πάρνωνα.

 

Για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών ξεκίνησε προσπάθεια για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων με πρώτο βήμα την εξασφάλιση της αποκατάστασης 2.900 στρεμμάτων δάσους μαύρης πεύκης (Pinus nigra) στην περιοχή του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 στον Πάρνωνα μέσω του έργου LIFE+ «Αποκατάσταση των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» που ξεκίνησε το 2009. Ταυτόχρονα στον Ταΰγετο εξελίσσεται από το Δασαρχείο Καλαμάτας η αποκατάσταση μέρους των καμένων εκτάσεων, και μέσω δωρεών που διατέθηκαν για τον σκοπό αυτό.

 

Περαιτέρω, η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέβαλε το 2008 στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πρόταση έργου με προϋπολογισμό 2.558.000 €, για την αποκατάσταση πρόσθετων 2.500 στρεμμάτων δασών της μαύρης πεύκης και ελάτης στον Πάρνωνα. Σε σχέση με τον Ταΰγετο, η πρόταση περιλαμβάνει την αποτύπωση των γνωρισμάτων του και τη διατύπωση κατευθύνσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η πρόταση εγκρίθηκε και η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάιο του 2009, με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Λακωνίας και την επιστημονική στήριξη του ΕΚΒΥ.

 

Δράσεις

 

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερις κύριες δράσεις:

 1. Επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης στο όρος του Πάρνωνα. 2. Σχεδιασμό και εγκατάσταση προγράμματος παρακολούθησης της αποκατάστασης στον Πάρνωνα. 3. Ολοκλήρωση της οικολογικής αποτύπωσης του όρους Ταΰγετος και διατύπωση κατευθύνσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 4. Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων, καθώς και διοίκησης του έργου.

Αναλυτικότερα, οι δράσεις του έργου αφορούν:

 

Η επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης περιλαμβάνει τη συλλογή σπόρων, τις φυτεύσεις και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της Κεντρικής Αποθήκης Σπόρων της Διεύθυνσης Αναδασώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι εκτάσεις που θα αποκατασταθούν στο πλαίσιο του έργου αυτού θα είναι εκτάσεις με κεφαλληνιακή ελάτη και εκτάσεις με ελάτη και μαύρη πεύκη. Η επιλογή των εκτάσεων έγινε ώστε να υπάρχει συμπληρωματικότητα με αυτές που θα αποκατασταθούν στο πλαίσιο του έργου LIFE+. Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση των δύο έργων θα έχει αποκατασταθεί το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων με μαύρη πεύκη και κεφαλληνιακή ελάτη που κάηκαν το 2007, στοιχείο ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς οι υπόλοιπες καμένες εκτάσεις καλύπτονταν κυρίως από αείφυλλα πλατύφυλλα και χαλέπιο πεύκη, που έχουν τη δυνατότητα να αναγεννώνται χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου.

 

Η οικολογική αποτύπωση του όρους Ταΰγετος θα δημιουργήσει μια ενιαία εικόνα των οικολογικών γνωρισμάτων του όρους η οποία θα επιτρέψει τη διατύπωση κατευθύνσεων για τη διατήρησή τους. Κατά την καταγραφή των οικολογικών γνωρισμάτων και τη διατύπωση των κατευθύνσεων διατήρησης θα υπάρξουν διαβουλεύσεις και στενή συνεργασία με τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των πόρων και την άσκηση των χρήσεων γης στην περιοχή.

 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της αποκατάστασης θα βασισθεί σε ένα δίκτυο μόνιμων επιφανειών που θα εγκατασταθούν στον Πάρνωνα, εντός των εκτάσεων στις οποίες θα γίνουν οι φυτεύσεις. Το σύστημα θα είναι συμβατό με το δίκτυο παρακολούθησης των δασικών οικοσυστημάτων που οργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και θα παρέχει στοιχεία για την πορεία αποκατάστασης των εν λόγω εκτάσεων.

 

 Οι δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σχεδιάσθηκαν με βάση τις ειδικές ανάγκες των ομάδων στόχων που προσδιορίσθηκαν για την περιοχή (κάτοικοι και επισκέπτες, υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υπηρεσίες-ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με τη διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος και ευρύ κοινό). Περιλαμβάνουν την παραγωγή έντυπου υλικού, τη δημιουργία δικτυακού τόπου, τη συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις και συναντήσεις - διαβουλεύσεις με την τοπική κοινωνία, καθώς και την προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του μέσω των τοπικών και εθνικών ΜΜΕ.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)