Share |

Θα δοθούν τα χρήματα για την προστασία και διαχείριση του Μαινάλου;

Στις 07/10/2015 κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE πρόταση για την προστασία και διαχείριση του Μαινάλου με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση και διατήρηση της περιοχής NATURA Μαινάλου και του είδους προτεραιότητας Callimorpha quadripunctaria».

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο που παρέχει στήριξη σε δράσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, σε όλα τα Κράτη-Μέλη την περίοδο 2014-2020.

Συνολικός στόχος της πρότασης αποτελεί ο σχεδιασμός ενός πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης της περιοχής NATURA 2000 (GR2520001- OROS MAINALO), αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Μαινάλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τόσο τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας και τους οικοτόπους που αυτά απαρτίζουν, όσο και τις αναπτυσσόμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόταση επίσης στοχεύει στην επίδειξη μιας πρακτικής αειφορικής διαχείρισης, η οποία στη συνέχεια να μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές NATURA 2000 σε ορεινούς όγκους στον ελληνικό χώρο.

Στην πρόταση συντονίζονται και συμμετέχουν ενεργά ένας μεγάλος αριθμός φορέων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Πατρών, τα ερευνητικά ιδρύματα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ΕΛΓΟ - Δήμητρα και η Αναπτυξιακή Βόρειας Πελοποννήσου. Επιπλέον η υλοποίηση θα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Tμήμα Bιολογίας), τοπικούς φορείς (ΣΑΟΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ Μαίναλο). Ο συντονισμός του έργου γίνεται από την έμπειρη εταιρεία συμβούλων DATAGRID.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της πρότασης παρατίθενται παρακάτω:

1. Ανάδειξη του Πάρκου Μαινάλου ως ενιαίας και συνεκτικής γεωγραφικής και περιβαλλοντικής ενότητας που χρήζει προστασίας, σε συνδυασμό με σχέδιο δράσης ενίσχυσης παραδοσιακών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα

2. Προστασία του είδους προτεραιότητας Callimorpha quadripunctaria και του περιβάλλοντος διαβίωσής της, καθώς και των χαρακτηριστικών ειδών που ευδοκιμούν στην περιοχή, όπως η Κεφαλληνιακή Ελάτη και ενίσχυση και προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής.

4. Εξισορρόπηση της σχέσης μεταξύ διατήρησης της φύσης και άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στα δασικά διάκενα και προσέγγιση χρήσεων γης στην περιοχή με γνώμονα τον ιδιαίτερο περιβαλλοντικά χαρακτήρα της.

6. Αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση του Πάρκου Μαινάλου.

7. Εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας (PRIORITISED ACTION FRAMEWORK FOR NATURA 2000 – PAF GREECE) στη διαχείριση της περιοχής NATURA 2000.

8. Προώθηση του εναλλακτικού και πεζοπορικού τουρισμού με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και ταυτόχρονη ανάδειξη των χαρακτηριστικών της περιοχής και των προστατευόμενων ειδών.

9. Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου για την πρόληψη και τον περιορισμό φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και την παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών δεικτών.

10. Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ώστε να είναι συμμέτοχη στην προστασία του Μαινάλου.

11. Προώθηση μιας περιβαλλοντικά κατάλληλης, κοινωνικά επωφελούς και οικονομικά βιώσιμης διαχείρισης του δάσους μέσω της πιστοποίησης δασικών προϊόντων (π.χ. ξυλεία).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 3.617.913,00 ευρώ, και η χρηματοδότηση που ζητείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 75%. Πρόκειται για πρόταση μεγάλης κλίμακας, η οποία εφόσον εγκριθεί, θα συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του Μαινάλου, αλλά και στην πορεία ανάπτυξης της Αρκαδίας συνολικά.

 

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)