Share |

Τα έργα της κρίσης στην Κορινθία

Το Τεχνικό Πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας εγκρίθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο
Έχουν περικοπεί δαπάνες στο Τεχνικό Πρόγραμμα

Εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα των ιδίων πόρων της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας από το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου.

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Πελοποννήσου και το Τεχνικό Πρόγραμμα των Ίδιων πόρων, αποτέλεσαν κυρίαρχο θέμα σε μια από τις τελευταίες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης του νομού, κ. Γ. Δέδες, στην εισήγησή του, τόνισε πως στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, έχει δρομολογηθεί από την αρχή του έτους μία πορεία περικοπής των μη παραγωγικών δαπανών και παράλληλα, έχουν περισταλεί οι σπατάλες των προηγούμενων ετών.

Αποτέλεσμα αυτής της σκληρής προσπάθειας, με τη συμβολή όλων των Διοικητικών υπηρεσιών, είναι η εξοικονόμηση περίπου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €), τα οποία όπως ανέφερε ο κ. Δέδες, μεταφέρονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας, στο Τεχνικό Πρόγραμμα με σκοπό τη χρηματοδότηση τεχνικών έργων και μελετών.

Έτσι, το συμπληρωματικό Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, προϋπολογισμού 2.250.000 € και φετινές διαθέσιμες πιστώσεις 1.100.000 €, προέρχεται στο μεγαλύτερο ποσοστό του από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και συναφών εξόδων.

Η εισήγηση του κ. Δέδε, υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εγκρίθηκε η κατανομή των σχετικών πιστώσεων στις κατηγορίες των γεωργικών, εγγειοβελτιωτικών και συγκοινωνιακών έργων, στη συντήρηση της εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας, αλλά και σε νέες μελέτες και νέα έργα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, υλοποιείται η δέσμευση του Αντιπεριφερειάρχη για τη μελέτη της Επαρχιακής Οδού Κιάτο – παραλίμνιος δρόμος Φράγματος Ασωπού – Νεμέα, συνολικού προϋπολογισμού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 €), με φετινή διαθέσιμη πίστωση για την άμεση δημοπράτηση της μελέτης εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €). Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία της οδικής σύνδεσης Νεμέας – Κιάτου, μέσω της περιοχής που κατακλύζεται από τη λίμνη που δημιουργείται από το Φράγμα του Ασωπού, οδική σύνδεση στρατηγικής σημασίας και πολλαπλής χρησιμότητας για το Νομό. Ο συγκεκριμένος δρόμος θα αποτελέσει βασικό άξονα εμπορικών διαδρομών και τουριστικής κίνησης, ενώ ταυτόχρονα θα συνδέσει την παραλιακή περιοχή των βόρειων ακτών του νομού με τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του κεντρικού και νότιου άκρου της Κορινθίας.

A

ΕΤΟΣ

ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΌΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΟΡΩΝ Π.Ε.

2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ

1 2011 Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 60.000,00 60.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 60.000,00 60.000,00

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

1 2011 Αξιοποίηση γεώτρησης λεκάνης Φενεού (προμήθεια εξοπλισμού) 60.000,00 60.000,00

2 2011 Αποκατάσταση λειτουργικότητας δέσεων περιοχής Χαλκείου 35.000,00 35.000,00

3 2011 Προμήθεια υλικών αρδευτικού έργου Μάννας 15.000,00 15.000,00

4 2011 Κατασκευή υδατοδεξαμενής περιοχής Αγίου Ιωάννου 45.000,00 45.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 155.000,00 155.000,00

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

1 2011 Αποκατάσταση κυκλοφορίας στο δρόμο Ασπρόκαμπο ‐ Καστράκι 60.000,00 60.000,00

2 2011 Συντήρηση Επ. Οδού Νεμέα‐ Δάφνη‐ Μποζικά 150.000,00 80.000,00

3 2011 Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Αθίκια ‐ Άγιος Ιωάννης 80.000,00 50.000,00

4 2011 Σήμανση ‐ Ασφάλεια Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 200.000,00 100.000,00

5 2011 Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Αρχαία Φενεός ‐ Λούζι ‐ Όρια Νομού 150.000,00 100.000,00

6 2011 Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου Νομού 157.000,00 157.000,00

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

7 2011 Καθαρισμός Ρεμάτων Νομού 300.000,00 100.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 1.097.000,00 647.000,00

ΜΕΛΕΤΕΣ

1 2011 Μελέτη Επαρχιακής Οδού Κιάτο  Φράγμα Ασωπού ‐ Νεμέα 600.000,00 100.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00 100.000,00

ΔΙΑΦΟΡΑ

1 2011 Συμπληρωματικές εργασίες πυρόσβεσης Θεάτρου Βράχων

Εξαμιλίων 12.000,00 12.000,00

2 2011 Επισκευή ΚΤΕΟ Κορίνθου 300.000,00 100.000,00

3 2011 Ανάπτυξη Συστήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών 15.000,00 15.000,00

4 2011 Αμοιβή για κίνηση εκτός έδρας και οδοιπορικών εξόδων μόνιμου

τεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση έργων 11.000,00 11.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 338.000,00 138.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.250.000,00 1.100.000,00

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ

ΕΣΟΔΑ

2071 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες Αύξηση 52.680,00

ΕΞΟΔΑ

2072 0823 Ταχυδρομικά Μείωση 100.000,00

>> 0826 Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας >> 5.000,00

>> 0831 Ύδρευση και άρδευση >> 10.000,00

>> 0832 Ηλεκτρική ενέργεια >> 30.000,00

>> 0843

Εκδόσεις ‐ εκτυπώσεις ‐ βιβλιοδεσία ( και προμήθεια

χάρτου) >>

35.000,00

>> 0844

Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών

εκδηλώσεων >>

150.000,00

>> 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων >> 50.000,00

>> 0851

Αμοιβή για συντήρηση κι επισκευή κτιρίων γενικά κλπ.

Εγκαταστάσεων >>

50.000,00

>> 0861

Αμοιβές για συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων

ξηράς γενικά >>

10.000,00

>> 0869 Αμοιβές για συντήρηση κι επισκευή λοιπού εξοπλισμού

>>

25.000,00

>> 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες >> 25.000,00

>> 1111

Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών

υλικών >>

50.000,00

>> 1121

Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών,

εφημερίδων κλπ. >>

10.000,00

>> 1131 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού >> 1.000,00

>> 1219

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών &

ορθοπ. Ειδών >>

1.000,00

>> 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας >> 20.000,00

>> 1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής κτιρίων >> 10.000,00

>> 1321

Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών

μέσων ξηράς >>

10.000,00

>> 1329

Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κλπ

εξοπλισμού >>

25.000,00

>> 1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών >> 8.000,00

>> 1699 Λοιπές προμήθειες >> 10.000,00

>> 1711 Προμήθεια επίπλων >> 15.000,00

>> 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού >> 10.000,00

>> 1713

Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτ/γραφής

κλπ μηχ. γραφείου >>

15.000,00

>> 1725

Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,

μετεωρολογικού κλπ συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού >>

10.000,00

>> 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

>>

10.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 747.680,00

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)