Share |

Γιατί καθυστερεί ο Ανάβαλος;

Ο Τσαυτάρης ενημερώνει για τις καθυστερήσεις
Ανάβαλος
Μεταξύ άλλων συναντώνται προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με απαλλοτριώσεις αλλά και εγκρίσεις των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι χαράξεις των έργων

Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου του Αναβάλου είναι πλέον πολύ μεγάλες και τα χρονοδιαγράμματα έχουν πέσει έξω. Για το τμήμα του έργου που αφορά στην μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίκτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας, κάνει εκτενή αναφορά απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του Γ. Ανδριανού ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Το έργο “Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίκτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας” εκτελείται με επιβλέπουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η κατασκευή του έργου έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ανάδοχος) με συμφωνητικό ύψους 8.204.760,07 ευρώ.
Η οριστική μελέτη του έργου συντάχθηκε με φροντίδα της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Αργολίδας και εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αυτής. Η εν λόγω Υπηρεσία σήμερα έχει ως διάδοχο μορφή, κατόπιν των δομών του ‘Καλλικράτη’ τη νυν Διευθύνουσα Υπηρεσία της κατασκευής του εν λόγω έργου (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας). Το υπόψη έργο σημειώνεται ότι εντάχθηκε χωρίς μεταβολές στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-1013 “Αλ. Μπαλτατζής”.
Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο του έργου στην επιβλέπουσα Υπηρεσία τμήμα της μελέτης εφαρμογής (δίκτυο Βελανιδιάς), σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σύμφωνα με έγγραφες αναφορές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κατά τον αρμόδιο έλεγχο της μελέτης εφαρμογής, διαπιστώθηκαν τόσο προμετρητικές αστοχίες του προϋπολογισμού δημοπράτησης, όσο και ελλείψεις που θα καταστήσουν προβληματική την ορθή λειτουργία του δικτύου (προβλεπόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός σε σχέση με το ζητούμενο βαθμό ελευθερίας του δικτύου, απουσία των τερματικών διατάξεων των κλάδων του δικτύου κ.α.).
Καταβάλλονται προσπάθειες εκ μέρους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας αλλά και της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ, ως προϊσταμένης Αρχής της σύμβασης, οι ανωτέρω δυσκολίες να αντιμετωπιστούν με τρόπο ώστε να κατασκευαστεί ένα λειτουργικό έργο.
Πέραν των εν λόγω δυσκολιών, συναντώνται προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με απαλλοτριώσεις αλλά και εγκρίσεις των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι χαράξεις των έργων.
Όλα τα ανωτέρω έχουν άμεση επίπτωση στην τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος του έργου, ως προς τις τμηματικές προθεσμίες αυτού, αλλά και ως προς την πρόβλεψη ολοκλήρωσής του, εντός της αρχικής συμβατικής του προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τέλους του 2013.
Επί του παρόντος, έχει υλοποιηθεί ένα μικρό τμήμα του έργου, όπου εδόθη η έγκριση διέλευσης και κατασκευής του εκ μέρους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αλλά και δεν προέκυπτε ασυμβατότητα της μελέτης του έργου με τη μελέτη εφαρμογής, ούτε υπήρχαν προβλήματα απαλλοτρίωσης εκτάσεων.
Επισημαίνεται ότι από τη Δ/νουσα Υπηρεσία υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή προς έλεγχο προσχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, το οποίο συνοδευόταν από πρόταση Συμπληρωματικής Σύμβασης σε υπέρβαση 50% επί του αρχικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.
Η διατυπωθείσα εγγράφως θέση της Προϊστάμενης Αρχής προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία γνωστοποιήθηκε εγγράφως και αρμοδίως στον ανάδοχο, προκειμένου στα συμβατικά οικονομικά πλαίσια και με τήρηση των διαχειριστικών κανόνων να περιληφθούν όλες οι πιθανές προμετρητικές αστοχίες της μελέτης και να ποσοτικοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι σε συμφωνία με τα συμβατικά δεδομένα αλλά και με την περιγραφή του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.
Ως προς τον προϋπολογισμό του έργου, δαπάνης περίπου 1.000.000 ευρώ που ήδη εκτελέστηκε, σημειώνεται ότι υπέστη και αυτό μία μικρή υπέρβαση με την μορφή Συμπληρωματικής Σύμβασης, δαπάνης περίπου 90.000 ευρώ χρηματοδοτούμενης από εθνικούς πόρους, αλλά βέβαια και το μέγεθος του έργου αυτού είναι τελείως διαφορετικό με το παρόν της Ερώτησης.
Σημειώνεται ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι έχει ζητηθεί από το ΥΠΑΑΤ η έγκριση ποσού 500.000 ευρώ ως αμοιβή συμπληρωματικών μελετών, με την μορφή υποέργων, ενώ έχει ενταχθεί, με την αριθμ. 403/16.01.2012 Τροποποίηση απόφασης ένταξης ΥΠΑΑΤ υποέργο για δαπάνη απαλλοτριώσεων ύψους 750.000 ευρώ. Στη σχετική μελέτη αναφέρονται οι εκτάσεις κατασκευής των αντλιοστασίων ως δημοτικές ή δημόσιες, ωστόσο, αυτό δεν ισχύει, καθώς πρόκειται για ιδιωτικές εκτάσεις, σύμφωνα με τη διαπίστωση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Πλέον των ανωτέρω, αναφέρεται ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αργολίδας) και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη αυτοψία στο σύνολο της έκτασης».

Για το θέμα του Αναβάλου ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού στην απάντησή του αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Λόγω εγγενών δυσχερειών στο επίπεδο ωριμότητας της μελέτης, το οποίο επηρεάζει το σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, βρίσκεται σε εκκρεμότητα η προώθηση της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας εκ μέρους της Δ’ ΕΚΠΑ. Μετά από πρόσφατες συνεννοήσεις με την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας πρόκειται να υποβληθεί άμεσα το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του λοιπού τμήματος του έργου εντός του 2013».

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)