Share |

Ο λόγος στον δήμο για το muster plan του λιμανιού Ναυπλίου

Ανατέθηκε μελέτη που θα έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2015
Ναύπλιο
Ομόφωνα το MasterPlan του Λιμανιού

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση “εκπόνησης μελετών πλαισίου έργων ανάπτυξης Λιμένος Ναυπλίου”  και η τροποποίηση του προϋπολογισμού με την δέσμευση  45.000 Ευρώ. Πρόκειται για το Muster plan ανάπτυξης του λιμένος Ναυπλίου, το οποίο είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του υπουργείου Ναυτιλίας, πριν από οποιαδήποτε υποβολή σχεδίου για κάθε λιμάνι.  Σημειώνεται ότι λαμβάνεται η γνώμη του Δήμου, μέσω σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η σύμβαση που υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 2013 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2015.

Η στρατηγική ανάπτυξης των λιμανιών που είναι πενταετούς ορίζοντα, έχει ως στόχο την ολοκλήρωση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος ενταγμένου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, για την αειφόρο ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την εδαφική συνοχή της χώρας.

Στα Αναπτυξιακά Προγράμματα Μελετών Διαχείρισης (MASTER PLAN) των λιμένων παρουσιάζονται-αποτυπώνονται από τον εκάστοτε φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης οι προτάσεις του για μια ολοκληρωμένη χωροταξική διευθέτηση των απαιτούμενων έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών του λιμένα για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του.

Επίσης γίνεται καθορισμός των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εκτός και εντός ζώνης λιμένων εξασφάλιση της προστασίας του αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεση έργων ή επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις λιμενικές αρχές καθώς και συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τα λιμάνια της χώρας, όπως η ηλεκτρονική καταγραφή και η παρακολούθηση της γενικότερης λιμενικής υποδομής της χώρας σχετικά με έργα, μελέτες, προβλήματα των λιμένων κ.λ.π., προκειμένου να ασκείται αποτελεσματικότερα η εποπτεία και προγραμματισμός της λιμενικής δραστηριότητας στο σύνολο της.

Η καταγραφή και παρακολούθηση των παράνομων έργων που συντελούνται στον αιγιαλό την παραλία και την θάλασσα στο σύνολο των Ελληνικής Επικράτειας για την ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση της Υπηρεσίας σχετικά με το είδος του παράνομου έργου, την σοβαρότητα αυτού καθώς και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων όπως περιπτώσεις υποτροπής, προκειμένου οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας να διενεργούν πρόσθετους προληπτικούς ελέγχους. Η ηλεκτρονική αποτύπωση των λιμένων της χώρας στο πλαίσιο των σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης και η τήρηση αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου στην Υπηρεσία Η δημιουργία Τράπεζας δεδομένων για το λιμενικό δυναμικό της χώρας καθώς και η προβολή των λιμένων για την άμεση και ουσιαστική πληροφόρηση των εμπλεκομένων με τους λιμένες φορέων, και τέλος η υποστήριξη και συνδρομή στο Έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του άρθρου δέκατου ένατου του Ν. 2932/2001.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)