Share |

Πώς θα βγούμε από την κρίση

Υπόμνημα επαγγελματιών της Πελοποννήσου για τα προβλήματα των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων

Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με φορείς της Αρκαδίας προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε φορέας ξεχωριστά. Μετά από έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο το σύνολο των φορέων των επαγγελματιών των βιοτεχνών και των εμπόρων κατέληξε ομόφωνα σε ένα κοινό υπόμνημα στο οποίο συνοψίζονται συνοπτικά οι διαπιστώσεις, αλλά και οι προτάσεις που θεωρούν απαραίτητες για  την έξοδο από την κρίση.

Το υπόμνημα αυτό θα προωθηθεί σε όλους τους φορείς της Πελοποννήσου και στη συνέχεια θα υποβληθεί στην κυβέρνηση.

Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις των φορέων επικεντρώνονται στα εξής θέματα: Επενδύσεις – ΕΣΠΑ, Φορολογική Πολιτική, Χρηματοδοτήσεις και Αναπτυξιακή Πολιτική, Διαχείριση «κόκκινων» δανείων – κεφαλαιακοί έλεγχοι, Ληξιπρόθεσμες οφειλές – «κόκκινα» δάνεια – επιταγές, Γραφειοκρατία – Επιχειρηματικό περιβάλλον, Ασφαλιστικό – ΟΑΕΕ, Απασχόληση – Εργασιακά.

Ενδεικτικά παρατίθεται μέρος των προτάσεων που προκύπτουν από το υπόμνημα αυτό.

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΣΠΑ

Στις προτάσεις των φορέων για την βελτίωση στον τομέα αυτό συμπεριλαμβάνονται: υψηλότερο  μερίδιο δαπάνης από τον Π/Υ για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και κατανομή που να ευνοεί την εγχώρια παραγωγικότητα και τις επιχειρήσεις, άμεση υποβολή ενός σύγχρονου αναπτυξιακού Νόμου, προτεραιότητα στις δράσεις εξωστρέφειας, αποδέσμευση κεφαλαίων από τα τραπεζικά ιδρύματα, χωρίς καθυστερήσεις  στα προγράμματα χρηματοδότησης EIF, EBRD και  ΕΤΕΑΝ, σύνδεση φορολόγησης με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των ΜμΕ, αναδιάρθρωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθιέρωση και ενεργοποίηση των γραφείων εξυπηρέτησης επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια κ.ά.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταξύ των προτάσεων στο θέμα αυτό είναι: καθεστώς χαμηλής φορολογίας για νέους επιχειρηματίες, επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για τις επιχειρήσεις, εξορθολογισμός των έμμεσων φόρων, εξορθολογισμός του συστήματος συλλογής των αποδείξεων, καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού ανά επιχείρηση, άμεση εφαρμογή της διάταξης για το συμψηφισμό οφειλών, αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ορίου, πλήρης λειτουργία του Περιουσιολογίου, κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, υιοθέτηση της αρχής “προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις” στη φορολογική νομοθεσία.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα του λεγόμενου «νέου ΕΣΠΑ», αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών στη διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης, αύξηση των διαθέσιμων μέσων παροχής κεφαλαίων κίνησης για τις ΜμΕ, δημιουργία εργαλείου μικροχρηματοδότησης, ανάγκη αποτελεσματικής ενημέρωσης των ΜμΕ ως τελικών χρηστών. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων, προαγωγή της καινοτομίας, της έρευνας, και της εξωστρέφειας, δημιουργία νέων δομών εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης κλπ.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ- ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: τα ποσοστά προμήθειας για τις συναλλαγές μέσω POS και καρτών παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, το κόστος αγοράς και συντήρησης των μηχανών POS είναι δυσανάλογο οικονομικό και διοικητικό βάρος για μια μικρή επιχείρηση, από την πλευρά των καταναλωτών, θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κόστος συνδρομής και το επιτόκιο δανεισμού για τη χρήση πιστωτικών καρτών, ενώ θα πρέπει να εξαλειφθεί κάθε κόστος για χρήση χρεωστικών καρτών. Το καταχρηστικό επιτόκιο 19% στις πιστωτικές κάρτες πρέπει να μειωθεί δραστικά.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ- ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Αυξημένα εμφανίζονται τα κόστη για τη μεταφορά εμβασμάτων μεταξύ εγχώριων τραπεζών, αυξημένα κόστη για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ- ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ- ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Στρεβλώσεις διαμορφώνονται από τη μη δυνατότητα μερικής ή ολικής εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων, ενώ σχετικά με το ζήτημα της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών, θα πρέπει να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο εξειδίκευσης και εξατομίκευσης της κάθε περίπτωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε οι ρυθμίσεις που θα προωθηθούν να επιφέρουν τις δυνατόν λιγότερες συνέπειες στους ιδιώτες (νοικοκυριά και επιχειρηματίες). Το κριτήριο του εισοδήματος έτους πρέπει να αφορά Καθαρό Διαθέσιμο Εισόδημα και για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτεται ο οφειλέτης από την προστασία πρώτης κατοικίας (σε επιχειρηματικά ή στεγαστικά δάνεια), κατόπιν εξάντλησης κάθε δυνατότητας ρύθμισης του δανείου, θα πρέπει ο εκπλειστηριασμός του υποθηκευμένου στοιχείου ή κάποιου άλλου αντικειμενικής αξίας Χ, να συνοδεύεται από πλήρη διαγραφή της απαίτησης της τράπεζας για κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Θα πρέπει να καθιερωθεί ένας μοναδικός ακατάσχετος εταιρικός λογαριασμός, μέσα από τον οποίο θα εξυπηρετούνται οι οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης κεφαλαίων,

 

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  • Πολυνομία – Γραφειοκρατία – Δημόσια Διοίκηση: Ενιαία κωδικοποίηση των νομοθετημάτων, υιοθέτηση της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στη νομοθετική διαδικασία, βελτίωση στην απονομή της δικαιοσύνης, ιδιαίτερη μέριμνα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, Εφαρμογή της αρχής «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω».
  • Αδειοδότηση Επιχειρήσεων – Χωροταξία: Διεύρυνση των λειτουργιών και του πεδίου των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (one stop shop), που λειτουργούν στα Επιμελητήρια, Απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης για τις ΜΜΕ, Ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, Αναθεώρηση της εμπορικής πολεοδομίας.
  • Ίδρυση και Λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΟΑΕΕ

Παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, τουλάχιστον για τα δυο επόμενα έτη, Διαχωρισμός εισφορών ασφάλισης από τις εισφορές του κλάδου υγείας,  Εύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας, αποδέσμευση της θεώρησης βιβλιαρίων υγείας από την ασφαλιστική ενημερότητα, «Πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη, Ειδική μέριμνα για υπερήλικες ασφαλισμένους, Δημιουργία κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ, ανταγωνιστικής προς τον ΟΓΑ, Ισότιμη και δίκαιη κρατική χρηματοδότηση των ταμείων, Λειτουργία του Ταμείου Ανεργίας επαγγελματιών

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, της επεκτασιμότητας και της μετενέργειας αυτών, Εξορθολογισμός του προστίμου των 10.550 €, Επέκταση του εργόσημου και σε άλλου κλάδους, Καμία αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, Διάκριση των επιδοτούμενων θέσεων απασχόλησης ανάλογα με το αν η επιχείρηση είναι σε φθίνοντα ή αύξοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

 

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)