Share |

Σε ρόλο …βοσκού ο δήμος Καλαμάτας

Με εποχιακούς η διαχείριση ανεπιτήρητων ζώων στην Αλαγονία
Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα
Οι διμηνήτες κατάφεραν να περιοριστούν στο ελάχιστο οι ζημίες εντός των οικισμών στα χωριά από τα 500 αδέσποτα αιγοπρόβατα και βοοειδή «βολτάρουν» στον Ταΰγετο

Τουλάχιστον 500 αδέσποτα αιγοπρόβατα και βοοειδή «βολτάρουν» στον Ταΰγετο, και κινούνται σε κοπάδια. τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα, όπως προβλέπει ο νομοθέτης είναι πλέον στην αρμοδιότητα των δήλων και το δύσκολο αυτό έργο στην συγκεκριμένη περιοχή έχει αναλάβει ο δήμος της Καλαμάτας.
Αν σκεφθεί μάλιστα κανείς ότι το βάρος των συγκεκριμένων ζώων κυμαίνεται από 100 έως και 800 κιλά, αντιλαμβάνεται την δυσκολία του εγχειρήματος, δεδομένου μάλιστα ότι απαγορεύονται οι προσλήψεις μονίμου προσωπικού. Επειδή στο Δήμο δεν υπάρχουν άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό παραγωγικών ζώων, αναγκαστικά προσελήφθησαν διμηνήτες συμβασιούχοι για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Παρόλα αυτά τους τελευταίους δύο μήνες λοιπόν οι εν λόγω εργαζόμενοι με την καθημερινή τους προσπάθεια κατάφεραν να ελέγξουν και να ομαλοποιήσουν την κατάσταση, με αποτέλεσμα αν όχι να μηδενιστούν, να περιοριστούν στο ελάχιστο οι ζημίες εντός των οικισμών στα χωριά του Ταϋγέτου.
Η προσπάθεια των εργαζομένων ήταν να μην πλησιάζουν στους οικισμούς, αλλά να κατευθύνονται από τις κατασκηνώσεις της ΓΕΧΑ προς τις κορυφές των βουνών και αντίστροφα. Η δε σύλληψή τους (μόνο) από τους εν λόγω δύο εργαζόμενους είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, (ακόμη δε και η φωτογράφιση των ενωτίων πρέπει να γίνει από κοντά), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχείων του ιδιοκτήτη τους.
Σχετικά με την διαχείριση των ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων, ο νόμος προβλέπει τα παρακάτω:
1. Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται εκτός της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συµπεριλαµβανόµενου του βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήµανση.
2. Οι Δήµοι της χώρας υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή, µεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους.
3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι Δήµοι ιδρύουν και λειτουργούν κτηνοτροφική εκµετάλλευση, επιτρεποµένης της συνεργασίας µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή παραχωρούµενους από το Δηµόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει η προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκµετάλλευση, χορηγείται στον Δήµο κωδικός εκµετάλλευσης.
4. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευµένα και έµπειρα στο χειρισµό παραγωγικών ζώων.
5. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση της παρ.3, σηµαίνονται µε ενώτια, καταχωρούνται στο µητρώο της εκµετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδοµένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση.
6. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήµανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον µετά την παρέλευση δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήµου.
7. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από τον Δήµο µε διαδικασίες πλειστηριασµού. Ο Δήµος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς µε φιλανθρωπική στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης της παρ.3.
8. Σε κάθε Δήµο συγκροτείται, µε απόφαση του Δηµάρχου, τριµελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µε υποχρεωτική συµµετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του Δήµου.
9. Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήµανση του ζώου, επιβάλλονται πρόστιµα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιµο βεβαιώνεται από την τριµελή επιτροπή της παρ.8, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την Οικονοµική Υπηρεσία του Δήµου.
10. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός του δεκαηµέρου της παρ.6, το συγκεκριµένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο ιδιοκτήτης του καταβάλει στο Δήµο 10 ευρώ ανά ηµέρα διατήρησης του ζώου στη δηµοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση.
11. Ο όρος «εγκεκριµένος κτηνίατρος» που απαντάται στο Παράρτηµα 2 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15 ) αντικαθίσταται από τον όρο «κτηνίατρος».

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)