Share |

Τὸ χρονικὸ τῆς ἀνασκαφῆς τῶν Μυκηνῶν

Έκδοση της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ντόρας Βασιλικοῦ, Τὸ χρονικὸ τῆς ἀνασκαφῆς τῶν Μυκηνῶν 1870-1878 (ΒΑΕ ἀρ. 274, ᾽Αθῆναι, 2011)
Μυκήνες
Έκδοση της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ντόρας Βασιλικοῦ, Τὸ χρονικὸ τῆς ἀνασκαφῆς τῶν Μυκηνῶν 1870-1878 (ΒΑΕ ἀρ. 274, ᾽Αθῆναι, 2011)

Έκδοση της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ντόρας Βασιλικοῦ, Τὸ χρονικὸ τῆς ἀνασκαφῆς τῶν Μυκηνῶν 1870-1878 (ΒΑΕ ἀρ. 274, ᾽Αθῆναι, 2011)
῾Η ἀνασκαφὴ τῶν Μυκηνῶν τοῦ 1876 ἀπὸ τὸν ῾Ερρίκο Schliemann εἶναι ἡ πλέον γνωστὴ καὶ διάσημη τοῦ 19ου αἰώνα στὴν ῾Ελλάδα. ᾽Εξ ἀρχῆς θεωρήθηκε, δικαίως, πολὺ σημαντικὴ καὶ πραγματικὰ ὑπῆρξε ἡ ἀρχὴ τῆς δημιουργίας ἑνὸς κλάδου τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης, τῆς μελέτης τοῦ ἕως τότε ἄγνωστου μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ. ῾Ο Schliemann, πρὸς τιμήν του, ἔδωσε πολὺ γρήγορα τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν του μὲ ὀγκώδη, πολύτιμα δημοσιεύματα καί, ἐξ ἀρχῆς, ἔγιναν γνωστὰ ἐπιστημονικὰ ἀποτελέσματα τῆς διάσημης ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀνασκαφῆς του.
῾Η ἀνασκαφὴ καὶ τὰ ἀποτελέσματά της ὑπῆρξαν τὸ κορυφαῖο, καὶ πλέον σημαντικό, σημεῖο τῆς πρωτοποριακῆς ἔρευνας τῶν Μυκηνῶν. ῾Η διοικητικὴ καὶ πολιτικὴ πλευρὰ ὅμως τῆς διαδικασίας τῆς ἀνασκαφῆς ὡς καὶ ἕνα πολὺ μεγάλο καὶ βασικῆς σημασίας μέρος τῆς ἐπιστημονικῆς διεξαγωγῆς τῆς ἀνασκαφῆς μένει σχεδὸν ἐντελῶς ἄγνωστο, μὲ τὴν ἐξαίρεση κάποιας εὐμενῆς σποραδικῆς μνείας γιὰ τὸν ῞Ελληνα, συντελεστή της, τὸν Παναγιώτη Σταματάκη.
῾Η ἀνασκαφὴ τῶν Μυκηνῶν τοῦ 1876 ἦταν, καὶ εἶναι, ἀνασκαφὴ τῆς ᾽Αρχαιολογικῆς ῾Εταιρείας, ποὺ ἔγινε διὰ τοῦ ῾Ερρίκου Σλήμαν. Πλάϊ του ὅμως, μὲ διοικητικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἁρμοδιότητα, ὑπῆρχε καθ’ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς, ὁ ῎Εφορος τῆς ῾Εταιρείας Παναγιώτης ᾽Αντ. Σταματάκης, ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον μεθοδικούς, εὐσυνείδητους καὶ ἰδεολόγους ῞Ελληνες ἀρχαιολόγους τῆς ῾Ελλάδος. ῾Ο Παναγιώτης Σταματάκης εἶχε ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐποπτεία τῆς ἀνασκαφῆς καὶ τὴν εὐθύνη τῆς νομικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς ἐξασφαλίσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἀνασκαφῆς, τῆς καταγραφῆς καὶ κατάταξης τῶν εὑρημάτων καὶ τῆς διάσωσης ὅλων τῶν στοιχείων ποὺ κάνουν μιὰν ἀνασκαφὴ ἀξιόπιστη.
῾Η Ντόρα Βασιλικοῦ μὲ τοῦτο τὸ νέο της βιβλίο μᾶς ἔδωσε τὴ πρώτη, πλήρη ἐξιστόρηση τῆς ἱστορίας τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ 1876. ᾽Αρχίζοντας ἀπὸ τὸ 1870 μᾶς περιγράφει τὴ δραστηριότητα τοῦ Schliemann στὴν ῾Ελλάδα, τὶς προσπάθειές του γιὰ ἀνασκαφὲς στὶς Μυκῆνες καὶ στὴν ᾽Ολυμπία, μέρος τῆς δράσης του τῆς σχετικῆς μὲ τὶς ἀρχαιότητες τῆς Τροίας, τὴν ἀπαγωγή τους στὴν ῾Ελλάδα καὶ τὴν πάλι ἐξαγωγή τους τὴν κοινωνικὴ καὶ ἀρχαιολογική του δραστηριότητα στὴν ᾽Αθήνα καὶ τὶς κοινωνικές του σχέσεις καί, τέλος, τὴν ἀνασκαφὴ τῶν Μυκηνῶν μετὰ τὴ λήψη τῆς περιπόθητης ἀδείας ἀπὸ τὴν ᾽Αρχαιολογικὴ ῾Εταιρεία.
Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς ἀνασκαφῆς τῶν Μυκηνῶν ἕνας νέος παράγων, ὁ Παναγιώτης Σταματάκης, ἀποκτᾶ δεσπόζουσα θέση στὴν διεξαγωγή της. ῾Η ἀντίδραση τοῦ Schliemann καὶ τῆς γυναίκας του Σοφίας στοὺς διοικητικοὺς καὶ ἐπιστημονικοὺς κανόνες ποὺ θέλει ὁ Σταματάκης νὰ τηρεῖ, προκαλοῦν σφοδρὲς συγκρούσεις μεταξύ τους στὶς ὁποῖες ἀναμειγνύονται ἡ ᾽Αρχαιολογικὴ ῾Εταιρεία καὶ ἡ ᾽Αρχαιολογικὴ ῾Υπηρεσία.
῾Η ἀνασκαφὴ τελειώνει, ὁ Schliemann ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὶς Μυκῆνες χωρὶς νὰ ἐπανέλθει ποτὲ καὶ ὁ Σταματάκης συνεχίζει μόνος τὸ μεγάλο ἔργο τῆς κατάταξης καὶ ἐπιστημονικῆς τεκμηρίωσης τοῦ πλήθους τῶν εὑρημάτων. ῾Η ἀνακάλυψη καὶ ἀνασκαφὴ ἀπὸ τὸν Σταματάκη στὴν ἀρχὴ τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς 1877 θησαυροῦ πολύτιμων ἀντικειμένων καὶ τὸν Νοέμβριο τοῦ 6ου τάφου τοῦ ταφικοῦ κύκλου ποὺ εἶχε ἐρευνήσει ἀτελῶς ὁ Schliemann ὑπῆρξε ἡ ἀπόδειξη τῆς μεθοδικότητάς του καὶ ἐπιστημονικῆς του ἐπιμέλειας, χαρακτηριστικὰ ποὺ δὲν βρίσκονται στὸν ἴδιο βαθμὸ στοὺς λοιποὺς ἀρχαιολόγους τοῦ 19ου αἰῶνος.
῾Η Ντόρα Βασιλικοῦ παρουσιάζει νέα στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τῆς Γενναδείου καὶ τῆς ᾽Αρχαιολογικῆς ῾Εταιρείας καὶ δίνει τὴν ἀκριβῆ εἰκόνα τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ 1876 καὶ τῶν ἐνεργειῶν ὅλων ὅσοι ἀναμείχθηκαν στὸ μεγάλο ἐγχείρημα τοῦ ὁρμητικοῦ Schliemann. Κύρια ἀρετὴ τοῦ σημαντικοῦ της βιβλίου εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ σχηματίζει τοῦ ἀθηναϊκοῦ ἀρχαιολογικοῦ κύκλου καὶ ἡ περιγραφὴ τῆς εὐεργετικῆς παρουσίας τοῦ Σταματάκη στὴν ἀνασκαφὴ χάρη στὴν ὁποία ἡ ἄτακτη ἔρευνα τοῦ Schliemann ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς προσφέρει ἀξιόπιστο ὑλικὸ γιὰ νέες μελέτες καὶ πρόοδο τῆς ἐπιστήμης. Συγχρόνως ἀποκαθίσταται ὁ ἄδικα παραμερισμένος ἀπὸ τὸν Schliemann καὶ ὑποτιμημένος ῞Ελληνας ῎Εφορος ἰδανικὴ μορφὴ γιὰ τοὺς ἀρχαιολόγους καὶ προσωποποίηση τῶν ἀρετῶν ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ἐκεῖνος ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸ μνημειακὸ παρελθόν μας.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)