Share |

Παναγίτσα Αρκαδίας

Τζίφας Νάσος
Εκτός σύνδεσης
Εγγράφηκε: 05.10.2012
Καταχωρήσεις: 1
Παναγίτσα Αρκαδίας

Παναγίτσα τῆς Ἀρκαδίας ὀνομάστηκε κι ἐπικράτησε τὰ τελευταῖα χρόνια μετὰ τὸν 1ο Π.Π (1927).Πρόκειται γιὰ ἀρχαία κατοικίσιμη τοποθεσία τῆς πελοποννήσου, ὅπου ὁ γνωστὸς γεωγράφος καὶ περιηγητής Παυσανιας τὴν ἀναφέρει τὸ 176 μ.Χ. με το ἀρχαῖο της ὄνομα "Ρεῦνος".Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας οἱ Τοῦρκοι χρησιμοποιοῦσαν τὴν γῆ γιὰ γεωργικὴ παραγωγή,καθὼς ἡ τοποθεσία της μὲ τὸ ποτάμι καὶ τὴν εὔφορη πεδιάδα εὐνοοῦσε τὶς καλλιέργειες.Τὸ χωριὸ κατὰ τὴν περίοδο τῆς σκλαβιᾶς τὸ εἶχαν ὀνομάσει οἱ Τοῦρκοι "Γκιούσι", ποὺ σημαίνει χυμαδιό.Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας ἡ περιοχὴ ποὺ ἐγκαταλείφθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἦρθε στὰ χέρια τῶν Νυμφασίων οἱ ὁποῖοι συνέχισαν τὴν καλλιέργεια τῶν κτημάτων κυρίως τοῦ μοναστηριοῦ Κερνίτσης.Τὸ μοναστήρι στὴν περιοχὴ αὐτὴ κατεῖχε 1652 στρέμματα καλλιεργήσιμης γῆς τὰ ὁποία προῆλθαν ἀπὸ ἀγορὲς ποὺ εἶχε κάνει τὸ 1800 κι ἄλλα ἀπὸ δωρεὲς πιστῶν καὶ προσκυνητῶν.Τὸ 1972 μὲ τὴν ἀπογραφὴ εἶχε 88 μόνιμους κατοίκους.Σήμερα τὸ χωριὸ παρότι κατοικεῖται, παρουσιάζει μία εἰκόνα σταματημένου ρολογιοῦ.Τὰ σπίτια τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν δὲν ἀνταποκρίνονται πιὰ στὸν ἀριθμὸ τῶν κατοίκων καθὼς οἱ περισσότεροι ἔχουν σταδιακὰ μετοικίσει ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 80 στὴν πόλη.Συνεπῶς βλέπεις ἁπλωμένα στὴ πλαγιὰ περὶ τὰ 45-60 σπίτια, ἀπὸ τὰ ὁποία κατοικοῦνται μετὰ βίας τὰ 15 σήμερα καὶ τὰ ὑπόλοιπα εἴτε εἶναι ρημαγμένα εἴτε παραμελημένα σὲ βαθμὸ ἐγκατάλειψης καθὼς οἱ κάτοχοί τους τὰ ἀνοίγουν μία φορᾶ τὸ χρόνο τὴν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ,ὅπου καὶ τὸ ἐπισκέπτονται.Στὸ χωριὸ ὑπάρχει ἐπίσης μία ἀρχαία πηγὴ "ὁ τράγος",ὄνομα ποὺ ἀπέκτησε ὅταν ἕνας τράγος ἀνακάλυψε μέσα στὰ πυκνὰ βάτα μία μικρὴ πηγὴ μὲ καθαρὸ βουνήσιο νερό.Τὸ χωριὸ θεωρεῖται εὐλογημένο καθὼς τὸ νερὸ ἔρεε ἄφθονο στὴν εὐρύτερη περιοχὴ λόγω τοῦ πραποτάμου "ξεριά" ποὺ εἶναι παρακλάδι τοῦ Λούσιου.Πολὺ παλιότερα στὸ χωριὸ γιὰ νὰ περάσουν τὸ ποτάμι τὸ χειμώνα καὶ νὰ πᾶνε στὰ χωράφια τους ποὺ ἦταν παραφουσκωμένο (μέχρι καὶ 2.5 μέτρα βάθος) θεωροῦνταν ἀδιανόητο,ὅποιος κατόρθωνε καὶ πέρναγε γνώριζε πὼς τὸ νὰ τὸν παρασύρει τὸ ρέυμα ἦταν θέμα δευτερολέπτων.Τὴ δεκαετία τοῦ 50 ὁ Τζίφας ενας κάτοικος τοῦ χωριοῦ ἔκανε εἰσήγηση γιὰ μία μικρὴ γέφυρα ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἐπισκέπτονται σὲ καθημερινὴ βάση τὰ χωράφια τους μὲ τὰ γαϊδούρια καὶ νὰ μὴν ἀποκόπτονται ἀπὸ αὐτὰ τὶς δύσκολες μέρες τοῦ χειμώνα.Ἡ γέφυρα κατασκευάστηκε μὲ ἐπιτυχία καθὼς ὁ ἐν λόγῳ ντόπιος βοήθησε μὲ τὴν τεχνογνωσία του.Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς γέφυρας ἡ ζωὴ τῶν κατοίκων βελτιώθηκε.Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σύνδεση μὲ τὰ χωράφια γιὰ τὸν ἔλεγχό τους, ἡ γέφυρα τοὺς βοήθησε νὰ πηγαίνουν ἀπὸ ἐκεῖ τὰ πρόβατα νὰ βοσκήσουν, κατὰ συνέπεια νὰ φτιάξουν καὶ τὰ μαντριά τους ἀπὸ τὴν ἀπέναντι ὄχθη.Ἡ γέφυρα στέκει ἀκόμα ἐκεῖ θυμίζοντας στοὺς παλιοὺς τὶς δυσκολίες τοῦ περασμένου καιροῦ.Τὸ νερὸ τοῦ ποταμοῦ τὰ τελευταῖα 15 χρόνια ἔχει λιγοστέψει δραματικὰ γιατί κάνουν ἐκτροπὴ αὐτοῦ τοῦ παραποτάμου στὸ Λάδωνα.Ὁ δῆμος εὐτυχῶς ἔκανε ἀνάπλαση στὴ παλιὰ δριστέλα (βρυστέλα ἢ ντριστέλα κατὰ τόπους) τοῦ "Τράγου" μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχει νερὸ τουλάχιστον τὸ χωριὸ καὶ ὅσο πηγάζει νὰ τὸ ἐκμεταλλεύονται παρακείμενα χωράφια.Τὸ χωριὸ διαθέτει δυὸ ἐκκλησίες, πρατήριο βενζίνης καὶ καφενεῖο-μίνι παντοπωλεῖο.Στὸ καφενεῖο συναντᾶς τοὺς ἰδιοκτῆτες τοῦ κυρία Λεμονιὰ καὶ κύριο Παναγιώτη ποὺ ὅ,τι χρειαστεῖς ἀπὸ καθοδήγηση,μὲ εὐχαρίστηση θὰ σοῦ ὑποδείξουν ποὺ νὰ τὸ βρεῖς.

admin2
Εικόνα admin2
Εκτός σύνδεσης
Εγγράφηκε: 11.03.2011
Καταχωρήσεις: 7069
Πανέμορφο χωριό !!!

Πανέμορφο χωριό !!!